Image par défaut

24 -28 févr. 2020

Erpeldange/Sûre : Secher a mat Freed Vëlo fueren

Manifestation

Projet "Secher a mat Freed Vëlo fueren" zesummen mam MENJE fir d'Kanner vun de Cyclen 1-4 am Centre Sportif et Culturel zu Ierpeldeng/Sauer

organiséiert vum Schoulzentrum Ierpeldeng