Erpeldange-sur-Sûre mairie

19 juin 2020

Usprooch vum Buergermeeschter fir Nationalfeierdag 2020

Actualité

Léif  Matbiergerinnen a Matbierger ,

D’sanitär Kris ëm de Covid-19 hält eis zanter Wochen an Otem a stellt eis viru grouss Erausfuerderungen, an dat an enger Form wéi d’Lëtzebuerger Land se nach net kannt huet. Ech hoffen dir hutt dës schwéier Zäit plus minus gutt iwwerstan, lues awer sécher kréie mir jo mol nees e Stéck Normalitéit zréck.

Leider sinn awer nach ëmmer gréisser Versammlungen am Fräie verbueden a sou ass et eis och net méiglech den traditionelle Programm vum Virowend vu Nationalfeierdag ofzehalen. Di flott Traditioun vum Te Deum, Fakelzuch an uschléissendem Volleksfest am Birckelshaff fält dëst Joer leider aus.

Immens frou sinn ech datt all drëtten Awunner aus eiser Gemeng eisen Alternativprogramm « ZESUMMEN DOHEEM » ugeholl huet a sou an engems eis lokal Restauranten ënnerstëtzt. Zesumme mat der Famill oder Frënn solle mir um Virowend vun Nationalfeierdag  doheem feieren, d’Heemescht sangen respektiv de rout,wäiss bloe Fändel aushänken.

De Nationalfeierdag ass a bléift fir eis e besonneschen Dag, en Dag mat enger grousser Symbolik. Et ass de Moment wou mir eis méi wéi jee bewosst solle ginn , wat fir eng immens Chance mir hunn an engem fräien, onofhängegen a vereente Land dierfen ze wunnen ! 

De Grand-Duc ass eise Staatschef. Hien representéiert eise Staat an ass d’Symbol vun eiser nationaler Unitéit an eiser , net selbstverständlecher, Onofhängegkeet.

An duerfir ass et dem Schäffen- a Gemengerot och wichteg op mannst iwwert eis sozial Medien oder an der « Gemengeklack » eis groussherzoglech Famill ze éieren an un de Grand-Duc Henri, un d’Grand-Duchesse Maria-Thérésa  an un all hir Kanner resp. Enkelkanner ze denken .

 

Nationalfeierdag ass den Dag …

vun der ganzer Lëtzebuerger Gemeinschaft ,

vun allen Awunner hei a Lëtzebuerg ,

vun all de Lëtzebuerger déi am Ausland liewen an och

vun den dausende Frontalieren déi dagdeeglech hei an d’Land schaffe kommen .

 

An deem Sënn wënscht de Schäffen- a Gemengerot der ganzer Lëtzebuerger Communautéit, mat un hirer Spëtzt dem Grand-Duc Henri a senger Famill, nëmmen dat aller Bescht .

Och Iech all wënsche mir alles Guddes an e schéinen, wann och bëssen ongewinnten Nationalfeierdag.

 

VIVE de Grand-Duc an d’Grand-Duchesse

VIVE eis groussherzoglech Famill

VIVE eist Lëtzebuerger Land

a   VIVE Europa

 

Am Numm vum Schäffen- a Gemengerot

GLEIS CLAUDE

Buergermeeschter vun Ierpeldeng-Sauer