Associations

Alan asbl 138, Porte des Ardennes
L-9145 Erpeldange-sur-Sûre
Tél: 266 122-1
Amicale Burden Monsieur Jos Angelsberg
7, rue J-P Gaspard
L-9142 Burden
Association Luxembourg Alzheimer 8, Gruefwee
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
www.ala.lu
   
Club des Jeunes Erpeldange-sur-Sûre Monsieur Nicolas Ruppert
7, Beim Dreieck
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Club Senior Nordstad B.p. 54
L-9001 Ettelbruck
Concordia Ierpeldeng Monsieur François Jacobs
15, rue Longchamp
L-9160 Ingeldorf
Elterevereenegung vum Ierpeldenger Schoulzentrum E.I.S. EIS asbl
12, rue Grand-Duc Jean
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
FC Ierpeldeng 72 M. Albert Reeff
3, rue Jean-Pierre Gaspard
L-9142 Burden
www.fc72ierpeldeng.lu
Fraen aus der Gemeng Ierpeldeng Mme J. Spielmann
5, op Kräizfelder
L-9142 Burden
Fuesbooken Regioun Ierpeldeng asbl 32, rue du Château
L-9146 Erpeldange-sur-Sûre
Hobbyclub Monsieur Guy Weber
113, rue de Welscheid
L-9090 Warken
Ierpeldeng Trau dech Mme Pascale Kuffer-Defays
48a, rue Laduno
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Keleclub Kränzchen Monsieur Guy Bous
16, Cité Jean Hientgen
L-9390 Reisdorf
Mëll Biker asbl 9, rue Abbé Kalbersch
L-9146 Erpeldanger-sur-Sûre
Pool-Billard Club M. Serge Van Kaufenbergh
38, rue du Village
L-7416 Brouch
Sapeurs Pompiers, CIS Ingeldorf

49771-5975 : Pompjeesbau
49771-5976 : Zenterchef  (Colling Jean)
49771-5977 : Zenterchef adjoint (Schmitz Pierre)
49771-5994 : Jugendleeder (Ries Julie)
https://fb.me/pompjeeenangelduerf

Schachclub Nordstad Monsieur René Recking
B.p. 110
L-9202 Diekirch
Syndicat d'Initiative Monsieur Laurent Lacour
12, rue Grand-Duc Jean
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
www.si-erpeldange.lu
Tennis Club Ierpeldeng Monsieur Jos Schmitgen
25, um Kettenhouscht
L-9142 Burden
www.tcerpeldange.lu
Turnveräin Ierpeldeng Mme Lilane Seyler-Merres
6, rue de l'Indépendance
L-9147 Erpeldange-sur-Sûre
Yoga Club Madame M. Gauthier-Streff
28, rue Bourschterbach
L-9018 Warken