Image par défaut

28 Jul 2017

Erpeldange/Sûre : Ofschlossfest vun de Summeraktivitéiten

Manifestation

Ofschlossfest vun de Summeraktivitéiten vun der Croix-Rouge am Centre Culturel

et Sportif zu Ierpeldeng/Sauer.

 

www.croix-rouge.lu